www.ntzj.net > 用C语言设计了一个加密算法:用A代替z,用B代替y,...

用C语言设计了一个加密算法:用A代替z,用B代替y,...

#include int main() { char s[100],*p; printf("请输入字符串 : "); gets(s); p = s; while(*p) { if((*p >= 'a') && (*p = 'A') && (*p

不知道楼主要什么功能的,就写了一个单个字母转化和字符串转化的: 单个字母转化: #include int main() { char a; while((a=getchar())!=EOF) { getchar(); if('A'

'a'的ASC码是97 'b'的ASC码是98 'c'的ASC码是99 ... ... 'z'的ASC码是122 明文和密文相对应 如明文:"abc" 密文:"zyw" 当ch1 = 'a'时,ch2 = 'z' ch1 - 97 = 97 + 25 - ch2 97 - 97 = 97 + 25 - 122 = 0 当ch1 = 'b'时,ch2 = 'y' ch1 - 97 = 9...

void rep(char *str) { int i=0; for(i=0;i='a' && *(str + i)='A' && *(str + i)

xm an xnmla nsa 我这是对的,因为如果b代替a......a代替z每次用后面的数来代替前面的数

if((c[i] != '\n')&&(c[i] >= 'a')&&(c[i] 13) { b = a - 13; c[i] = c[i] + 2*b - 1; } else if(a == 13) { b = a - 13; c[i] = c[i] + b + 1; } else { b = 13 - a + 1; c[i] = c[i] + 2*b - 1; } } 用这个判断可以做

程序如下: #include main() {char a[5]; int i=0; printf("please input 5 string:\n"); scanf("%s",a); for(i=0;i=65 && a[i]=97 && a[i]

#include #include main() { int i,j; char x[80]; char sz[20]; printf("Sample Input \n"); gets(sz); for(j=0;jc,...,z->a A->B,B->C,...,Z->A... 其他的字符按原样输出

#include "stdio.h" int change(long int n,int a[]); void main(){ long int n; int i,l; int a[10]; printf("请输入一个在0与一亿之间的整数:\n"); scanf("%ld",&n); l=change(n,a); for(i=l-1;i>=0;i--) {switch(a[i]){ case 0:a[i]='A';bre...

A2A1B2B1Z 00001 00011 00101 00111 01000 01011 01101 01111 10000 10010 10101 10111 11000 11010 11100 11111 F(A2,A1,B2,B1)=∑m{0,1,2,3,5,6,7,10,11,15} 画卡诺图得逻辑式为: Z=(A2B2'+A1B2'B1'+B1'A2A1)'

网站地图

All rights reserved Powered by www.ntzj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ntzj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com